I. Wzorce kreacyjne
1. Singleton
2. Budowniczy
3. Prototyp
4. Fabryka
5. Fabryka abstrakcyjna
1. Cel:
Wzorzec projektwoy Singleton ma za zadanie dostarczyć tylko jedną instancje klasy.
Zapenia jeden globalny punkt dostępu do tej instancji.
2. Problem:
Singleton używany jest na przykład gdy chcemy zapewnić kontrole dostępu do dzielonego zasobu takiego jak baza danych lub plik itp.


3. Rozwiązanie:

Prywatny konstruktor który zapobiega użyciu słowa kluczowego new, dla instancji klasy.
Stworzenie metody statycznej zwracającej stworzony tylko jeden obiekt.

4. Diagram klas klasy Singleton:

5. Implementacja:
Mamy kilka rodzajów implementacji singleton-a.

a) Jednowątkowy:
 1. package pl.edu.java.singleton;
 2.  
 3. public final class SingletonNonThreadSafe {
 4.     private static SingletonNonThreadSafe instance;
 5.  
 6.     private SingletonNonThreadSafe() {
 7.     }
 8.  
 9.     public static SingletonNonThreadSafe getInstance() {
 10.         if (instance == null) {
 11.             instance = new SingletonNonThreadSafe();
 12.         }
 13.         return instance;
 14.     }
 15. }
 16.  
b) gorliwe ładowanie (Eagar loading), jest bezpieczne dla wielu wątków
 1. package pl.edu.java.singleton;
 2.  
 3. public final class SingletonEager {
 4.    
 5.     private static final SingletonEager instance = new SingletonEager();
 6.    
 7.     private SingletonEager(){}
 8.  
 9.     public static SingletonEager getInstance(){
 10.         return instance;
 11.     }
 12. }
 13.  
c) synchronizowana metoda
 1. package pl.edu.java.singleton;
 2.  
 3. public class SingletonSynchMethod {
 4.  
 5.     private static SingletonSynchMethod instance;
 6.    
 7.     private SingletonSynchMethod(){}
 8.    
 9.     public static synchronized SingletonSynchMethod getInstance(){
 10.         if(instance == null){
 11.             instance = new SingletonSynchMethod();
 12.         }
 13.         return instance;
 14.     }
 15.    
 16. }
 17.  
d) synchronizowany blok
 1. package pl.edu.java.singleton;
 2.  
 3. public class SingletonSynchBlock {
 4.  
 5.     private static SingletonSynchBlock instance;
 6.    
 7.         public static SingletonSynchBlock getInstance(){
 8.             if(instance == null){
 9.                 synchronized (SingletonSynchBlock.class) {
 10.                     if(instance == null){
 11.                         instance = new SingletonSynchBlock();
 12.                         }
 13.                     }
 14.             }
 15.             return instance;
 16.        }
 17.   }
e) ale pomimo tego że mamy blok synchronizowany zmienna instance może się zmienić w linii 11, a nie zostać zauważona w linii 8.
Aby temu zapobiec dodajemy na zmienną instance słowo kluczowe volatile - mówi ono:
"Uważaj - bo może ona zmienić wartość nawet wtedy, gdy się nie spodziewasz!"
to zapobiegnie że nie zostanie zauważona zmiana w jednym wątku gdy zmiana dokonuje się w drugim.
Technicznie rzecz biorąc, zmienna będzie pobierana z pamięci komputera nie z cache-u procesora
 1. package pl.edu.java.singleton;
 2.  
 3. public class SingletonSynchBlockVolatile {
 4.  
 5.     private static volatile SingletonSynchBlockVolatile instance;
 6.    
 7.         public static SingletonSynchBlockVolatile getInstance(){
 8.             if(instance == null){
 9.                 synchronized (SingletonSynchBlockVolatile.class) {
 10.                     if(instance == null){
 11.                         instance = new SingletonSynchBlockVolatile();
 12.                         }
 13.                     }
 14.             }
 15.             return instance;
 16.        }
 17.   }
f) Singleton Bill-a Pugh-a
Wydaje się najlepszym podejściem, ponieważ nie jest ładowana do pamięci do póki nie zostanie wywołana metoda statyczne getInstance();
 1. package pl.edu.java.singleton;
 2.  
 3. public class SingletonBillPugh {
 4.  
 5.     private SingletonBillPugh(){}
 6.    
 7.     private static class SingletonHelper{
 8.         private static final SingletonBillPugh INSTANCE = new SingletonBillPugh();
 9.     }
 10.    
 11.     public static SingletonBillPugh getInstance(){
 12.         return SingletonHelper.INSTANCE;
 13.     }
 14. }
 15.  
g) Ale ciągle jest możliwe jest tworzenie instancji przez reflekcje:
 1. public class SingletonRef {
 2.     public static void main(String[] args) {
 3.        Singleton s1 = Singleton.getInstance();
 4.        Singleton s2 = Singleton.getInstance();
 5.        Class clazz = Class.forName("pl.org.java.singleton.Singleton");
 6.        Constrictor<Singleton> cs = clazz.getDeclaredConstructor();
 7.        cs.setAccessable(true);
 8.        Singleton s3 = cs.newInstance();
 9.        print("s1", s1);
 10.        print("s2", s2);
 11.        print("s3", s3);
 12.     }
 13.        
 14.     private static void print(String name, Singleton s) {
 15.             System.out.println(String.format("Instancja o nazwie: %s, posiada hashcode: ", name, s.hashcode()));
 16.     }
 17. }
 18.  
Aby temu zapobiec możemy oddac w konstruktorze:
 1.         private Singleton() {
 2.                 if(instance != null) {
 3.                         throw new RuntimeException("Instance exist! You can't create second!");
 4.                 }
 5.         }

h) Serializacja/deserializacja: wynikają z niej problemy z inną wersją instancji
Klasa testowa
 1. package pl.edu.java.singleton;
 2.  
 3. import java.io.FileInputStream;
 4. import java.io.FileOutputStream;
 5. import java.io.ObjectInputStream;
 6. import java.io.ObjectOutputStream;
 7.  
 8. public class SingletonSerializableTest {
 9.     public static void main(String[] args) throws Exception {
 10.         Singleton s1 = Singleton.getInstance();
 11.         Singleton s2 = Singleton.getInstance();
 12.  
 13.         ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(new FileOutputStream("c:\\matmad\\obj1"));
 14.         oos.writeObject(s2);
 15.         ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(new FileInputStream("c:\\matmad\\obj1"));
 16.  
 17.         Singleton s3 = (Singleton)ois.readObject();
 18.  
 19.         print("s1", s1);
 20.         print("s2", s2);
 21.         print("s3", s3);
 22.  
 23.     }
 24.     private static void print(String name, Singleton s) {
 25.         System.out.println(String.format("Instancja o nazwie: %s, posiada hashcode: %d", name, s.hashCode()));
 26.     }
 27. }
Rozwiązaniem tego jest metoda w klasie singletonu:
 1. private Object readResolve() {
 2.         return instance;
 3. }
Klasa singleton-u będzie wyglądać następująco
 1. package pl.edu.java.singleton;
 2.  
 3. import java.io.Serializable;
 4.  
 5. class Singleton implements Serializable {
 6.     private static Singleton instance = new Singleton();
 7.     private Singleton() {
 8.     }
 9.  
 10.     public static Singleton getInstance() {
 11.         return instance;
 12.     }
 13.     private Object readResolve() {
 14.         return instance;
 15.     }
 16.  
Wadą tego rozwiązania jest taka że wywołanie deserializacji nie nadpisze naszego singletonu
Więc jeżeli będziemy mieć zmienną 'value', zrobimy setter i getter, ustawimy value = 1, zapiszemy do pliku
zmienimy value = 2, deserializujemy obiekt Singleton, zmienna zostanie ta po zmianie czyli value = 2, a nie
ta którą deserializowaliśmy czyli value = 1 (ta została zapisana do pliku i deserializowana).

i) Zapobieganie clone-owania:
 1. package pl.edu.java.singleton;
 2. public class SingletonClone implements Cloneable {
 3.     private static SingletonClone instance = new SingletonClone();
 4.     private SingletonClone() {
 5.     }
 6.  
 7.     public static SingletonClone getInstance() {
 8.         return instance;
 9.     }
 10.         public Object clone() throws CloneNotSupportedException {
 11.                 if ( instance != null ) {
 12.                         throw new CloneNotSupportedException();
 13.                 }
 14.                 return super.clone();
 15.         }
 16. }
j) Joshua Bloch zaleca tworzenie singletonu na podstawie typu enum:
 1. package pl.edu.java.singleton;
 2.  
 3. public enum SingletonEnum {
 4.     INSTANCE;
 5.  
 6.     int value;
 7.  
 8.     public int getValue() {
 9.         return value;
 10.     }
 11.     public void setValue(int value) {
 12.         this.value = value;
 13.     }
 14. }
 15.  
6. Zastosowanie w kodzie java:

java.lang.Runtime#getRuntime() - zastowowany SingletonEager:
java.lang.System#getSecurityManager() - zastosowana metoda synchronizowana SingletonSynchMethod,
ale wewnątrz innej metody. Zmienna ze słowem kluczowym volatile;
java.awt.Desktop#getDesktop() - zastosowana metoda synchronizowana SingletonSynchMethod
created by freelancer.java.org.pl © 2020