1. Lambda
2. Streams
3. New Date and Time API
DateFormat nie jest wątkowo bezpieczny, jeżeli użyjemy tej samej zmiennej w dwóch wątkach możemy dostać nieokreślone wyniki.
Date i Calendar jest mutable tzn możemy zmienić zmienną w każdej chwili na inną wartość.
Nowa Data i czas od javy 8 jest immutable (nie można zmieć). Nie posiada informacji na temat stref czasowej.
Tworzenie aktuanej daty (bez czasu) wygląda następująco:

 1. LocalDate teraz = LocalDate.now();
Jest to statyczna metoda fabryki użyta do tworzenia aktualnego czasu. Możemy też utworzyć własną datę:
 1. LocalDate data = LocalDate.of(2017, 5, 27); // 2017 maj 27
 2. int rok = data.getYear(); // 2017
 3. Month miesiac = data.getMonth(); // MAY
 4. int dzien = data.getDayOfMonth(); // 27
 5. DayOfWeek dzienNazwa = data.getDayOfWeek(); // SATURDAY
 6. int dlugoscMiesiaca = data.lengthOfMonth(); // 31
 7. boolean przestepny = data.isLeapYear(); //  false
Możliwe jest też popranie wartości używając TemporalField:
 1. int rok = data.get(ChronoField.YEAR);
 2. int miesiac = data.get(ChronoField.MONTH_OF_YEAR);
 3. int dzien = data.get(ChronoField.DAY_OF_MONTH);
Możemy stworzyć datę na podstawie stringa:
 1. LocalDate data = LocalDate.parse("2017-05-27");
Kolejna klasa nowego API to czas.
 1. LocalTime czas = LocalTime.of(7,37,14); // 07:37:14
 2. int godzina = czas.getHour();
 3. int minuta = czas.getMinute();
 4. int sekunda = czas.getSecound();
Możemy stworzyć czas na podstawie stringa:
 1. LocalTime data = LocalTime.parse("07:27:14");
Do połączenia czasu i daty używamy klasy LocalDateTime:
 1. LocalDateTime dt1 = LocalDateTime.of(2017,Month.MAY, 27,14,37,7);
 2. LocalDateTime dt2 = LocalDateTime.of(data,czas);
 3. LocalDateTime dt3 = data.atTime(14,37,7);
 4. LocalDateTime dt4 = data.atTime(czas);
 5. LocalDateTime dt5 = czas.atDate(data);
możliwe jest stworzenie na podstawie klasy LocalDateTime, obiektów daty i czas:
 1. LocalDate data1 = dt1.toLocalDate();
 2. LocalTime czas1 = dt1.toLocalTime();
Klasa java.time.Instant reprezentuje maszynowy format daty: Stworzenie obiektu Instant na odstawie java.util.date:
 1. Instant instant1 = Instant.ofEpochMilli(new Date().getTime());
 2. Instant instant2 = Instant.parse("2018-10-23T11:31:15Z");
 3. Instant now     = Instant.now();
 4. Instant later   = now.plusSeconds(3);
 5. Instant earlier = now.minusSeconds(3);
Do określenia długości pomiędzy dwoma objektami daty i czasu używamy klasy Duraction:
 1. Duration godzina = Duration.ofHours(1);
 2. System.out.println(oneHours.getSeconds() + " sekund");
 3.  
 4. Duration oneHours2 = Duration.of(1, ChronoUnit.HOURS);
 5. System.out.println(oneHours2.getSeconds() + " sekund");
 6.  
 7. Duration trzyMinuty1 = Duration.ofMinutes(3);
 8. Duration trzyMinuty2 = Duration.of(3, ChronoUnit.MINUTES);
 9.  
 10. LocalDateTime oldDate = LocalDateTime.of(2017, Month.AUGUST, 22, 11, 20, 51);
 11. LocalDateTime newDate = LocalDateTime.of(2017, Month.NOVEMBER, 3, 12, 25, 54);
 12.  
 13. Duration duration = Duration.between(oldDate, newDate);
 14. System.out.println(duration.getSeconds() + " sekund");
Możliwe użycie Duraction:
 1. Duration d1 = Duration.between(localTime1, localTime2);
 2. Duration d1 = Duration.between(localDateTime1, localDateTime2);
 3. Duration d2 = Duration.between(instant1, instant2);
niemożliwe jest porównywanie LocalDate Dla LocalDate używamy klasy Period:
 1. Period okres = Period.between(LocalDate.of(2017, 4, 8),LocalDate.of(2014, 4, 22));
 2. Period dwanascieDni = Period.ofDays(12);
 3. Period trzyTygodnie = Period.ofWeeks(4);
 4. Period trzyLata5Miesiecy3dni = Period.of(3, 5, 3);
Możliwe metody do wykonania: between from of parse addTo get isNegative isZero minus multiliedBy negated plus subtractFrom Mamy możliwość na podstawie istniejących zmiennych tworzyć nowe z nowymi atrybutami:
 1. LocalDate data1 = LocalDate.of(2017, 5, 27);
 2. LocalDate data2 = data1.withYear(2018);         // 2018-05-27
 3. LocalDate data3 = data2.withDayOfMonth(14);     // 2018-05-14
 4. LocalDate data4 = data3.with(ChronoField.MONTH_OF_YEAR, 11);  // 2018-11-14
 5. LocalDate data5 = data4.plusWeeks(3);   // 2018-12-05
 6. LocalDate data6 = data5.minusYears(2);  // 2016-12-05
 7. LocalDate data7 = data6.plus(4, ChronoUnit.MONTHS);     // 2017-04-05
 8. LocalDate data8 = data7.with(java.time.temporal.
 9.                   TemporalAdjusters.nextOrSame(DayOfWeek.SUNDAY)); // 2017-04-09
 10. LocalDate data9 = data8.with(java.time.temporal.
 11.                   TemporalAdjusters.lastDayOfMonth()); // 2017-04-30
Możliwe tworzenie nowych dat w date-time: from now of parse atOffset atZone format get minus plus with Możliwe opcje metod java.time.temporal.TemporalAdjusters: dayOfWeekInMonth firstDayOfMonth firstDayOfNextMonth firstDayofNextYear firstDayOfYear firstInMonth lastDayOfMonth lastDayOfNextMonth lastDayOfNextYear lastDayOfYear lastInMonth nextOrSame previousOrSame Możliwe jest parsowanie dat na podstwie stringa, mamy dostepne formaty np. takie jak:
 1. Localdate data1 = LocalDate("20170527", DateTimeFormatter.BASIC_ISO_DATE);
 2. Localdate data2 = LocalDate("2017-05-27", DateTimeFormatter.ISO_LOCAL_DATE);
możemy rownież tworzyć z własnego wzorca:
 1. DateTimeFormatter format = DateTimeFormatter.ofPattern("dd/MM/yyyy");
 2. LocalDate date3 = LocalDate.parse("14/11/1982", format);
na podstwie takiego formatu stworzyć String:
 1. String str1 = date3.format(format); // str1 = "14/11/1982";
lub używając locale kraju:
 1. DateTimeFormatter frFormatter
 2.     = DateTimeFormatter.ofPattern("d. MMMM yyyy", Locale.FRENCH);
 3. LocalDate date1 = LocalDate.of(2017, 3, 12);
 4. String formattedDate = date1.format(frFormatter); // 12. mars 2017
 5. LocalDate date2 = LocalDate.parse(formattedDate, frFormatter);
możemy również użyć wzorca projektowego budowniczy do stworzenia formatu daty:
 1. DateTimeFormatter italianFormatter = new DateTimeFormatterBuilder()
 2. .appendText(ChronoField.DAY_OF_MONTH)
 3. .appendLiteral(". ")
 4. .appendText(ChronoField.MONTH_OF_YEAR)
 5. .appendLiteral(" ")
 6. .appendText(ChronoField.YEAR)
 7. .parseCaseInsensitive()
 8. 358
 9. .toFormatter(Locale.FRENCH);
Do operowania na strefach czasowych używamy klasy ZonedDateTime, przy czym strefe czasową definiujemy w ZoneId:
 1. ZoneId plZone = ZoneId.of("Europe/Warsaw");
 2. ZoneId zoneId = TimeZone.getDefault().toZoneId();
 3.  
 4. LocalDate date = LocalDate.of(2017, Month.MAY, 27);
 5. ZonedDateTime zdt1 = date.atStartOfDay(plZone);
 6. LocalDateTime dateTime = LocalDateTime.of(2017, Month.MAY, 27, 9, 50);
 7. ZonedDateTime zdt2 = dateTime.atZone(plZone);
 8.  
 9. Instant instant = Instant.now();
 10. ZonedDateTime zdt3 = instant.atZone(plZone);
ZonedDateTime to połaczenie = LocalDate + LocalTime + ZoneId; inny rodzaj strefy czasowej to przesunięcie o czas do obecnego czasu: Używana klasa ZoneOffset:
 1. ZoneOffset offset1 = ZoneOffset.of("-02:00");
 2. ZoneOffset offset2 = ZoneOffset.ofHoursMinutes(-2, 0);
 3. LocalDate date = LocalDate.of(1987, 5, 27);
 4. LocalTime time = LocalTime.of(5, 24, 43);
 5. OffsetDateTime attribute = OffsetDateTime.of(date, time, offset);
created by freelancer.java.org.pl © 2021